Generalforsamling d. 28/2 – 2023 kl. 19-21
Dagsorden og referat: 
Der var rettidigt indkaldt til generalforsamlingen
Der var i alt 27 fremmødte

1: Valg af dirigent:
- Dorte Høj

2: Bestyrelsesberetning 
- Se bilag 1

3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendes: 
- Dette er godkendt af fremmødte

4: Behandling af indkommende forslag, herunder fastsættelse af kontingent:. 
- Vi kan bruge Dansk Rideforbund til at fremme og optimere driften for klubben. Da vi i forvejen betaler for at være medlem, kan vi lige så godt bruge deres support. 
- Stævne d 18/3 – 2023. Vi afholder kun dressur stævner, da det er for omstændigt  at arrangere  spring stævner. 
- Ren natur hvor vi skal samle affald på nogle ruter. Lisa arbejder videre på at ansøge  ruter.
- Det vedtages at kontingent stiger med 25kr pr. kvartal fra d. 1/5 – 2023. 


5: Valg af henholdsvis formand eller kasser: 
- Ved afstemning vælges Dorte Damgaard som formand for 1 år, da tidligere  formand har forladt posten i utide og Charlotte Christensen som kasser for 2 år.


6: Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
- Ved håndsoprækning vælges Pia Mari Overgaard Jensen og Carina Klaris for 2 år.


7: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 
- Charlotte Linde vælges som 1. suppleant og Marlene Bloch-Jørgensen som 2.  suppleant for 1 år.


8: Valg af revisor og suppleant for denne: 
- Jimmy Norsk vælges til at forsætte og Mette Norsk forbliver suppleant. 


9: Eventuelt: 
- For at spare strøm på automaten laves en ved at lave en lille slagsbod i rytterstuen. 
- Der skal forsøges at opstarte kæphesteundervisning igen

 

 

 

Bilag 1
Generalforsamling februar 2023
Bestyrelsens beretning.


- Frem til sommerferien
Året startede ud med, som altid at være en udfordring rent økonomisk,  januar og februar måneder er som altid en udfordring for os, da der  forfalder mange store regning.
Vi forsøger, at skabe ekstra indtægter både i form af et loppemarked men også ved salg af strømper. Loppemarked var ikke den store succes rent  økonomisk, men det skal ikke afholde os fra at prøve igen. Strømper 
sælger godt.  Der kommer ny lejer i lejligheden fra marts, lejer fra huset er fraflyttet i  februar, og lejemålet udløber formelt med udgangen af marts, der efterlades en gæld på 3 måneders husleje, samt et hus der kræver en del 
rengøring. Med udgangen af maj forlader Line os efter halvandet år, og Cecilie  ansættes til at varetage stald arbejdet.
Vores lønomkostning for 2021 var i den høje ende, det blev der allerede i  slutning af 2021 sat fokus på, og de tiltag der blev startet der har vi  kunnet set effekten af i 2022, dette arbejde har vi fortsat i hele 2022, så vi 
nu har et fornuftigt niveau for lønudgifter i forhold til omsætning.  Det er bestyrelsens klare mål at forsætte med, at have fokus på dette  område.
Lige op til sommerferien afholder vi som vanligt 2 gode ridelejre, i år har  vi desværre ikke så mange deltagere som vi havde de foregående år. Der  var lagt et stort stykke arbejde i, at få planlagt og afholdt vores ridelejre, 
og vi fik rigtig gode tilbagemeldinger om glade børn.  Der skal lyde en stor tak til dem, der hjalp med at gøre det muligt.


- Sommerferien
Igen i år besluttes det at få weekendpersonale til, at dække sommerferien  hvor det faste staldpersonale har ferie, fremfor at lave selvpas som  tidligere år. Der laves en sommerferie pasningsplan og alle vagter 
dækkes.  Der er i løbet af sommeren ikke så mange opstaldede heste som året før,  og vi er langt nede i antallet af opstaldere. Bestyrelsen har fokus på at få  nye opstaldere ind.
Kort før skolernes sommerferie bliver vi kontaktet af gældsstyrelsen, der  indkalder os til møde, her oplyses vi om, at Skat vil have de penge  klubben skylder for manglende indbetaling af arbejdsmarkedsskat i 
perioden 2016-1019, beløbet er kr. 136.000, kan dette ikke betales får vi  en frist på 14 dage, til at udarbejde et budget med et forslag til en  afbetalings ordning som skal godkendes af gældstyrelsens repræsentant. 
Finder hun ikke at det forslåede beløb til indbetaling er tilfredsstillende  for gældstyrelsen, bliver vi oplyst om, at hun vil erklære klubben konkurs.  Fristen på de 14 dage får vi forlænget pga. sommerferie. Der arbejdes 
intens på likviditetsbudget sommeren over og det indsendes. Vi får  oplyst, at gældstyrelsen ikke kan godtage det indsendte i forhold til en  afbetalings ordning, og at klubben vil blive erklæret konkurs. Vi har i hele 
forløbet oplevet, at man fra gældstyrelsens side ikke var  imødekommende i forhold til at finde en brugbar løsning for begge  parter. Gældstyrelsen oplyser vi om, at vi stadig har nogle dages frist i  forhold til at finde en løsning, og det forventer vi efterleves. Vi kontakter 
herefter Viborg Idrætsråd, der tager kontakt til gældstyrelsen, de får  forhandlet en udsættelse af konkurs på 2 måneder. Der arbejdes nu  sammen med Idrætsrådet intenst på, at finde nok penge i budgettet til, at  kunne få en afbetalingsordning. Alle sten vendes, og det lykkedes  sammen med Idrætsrådet, at få forhandlet en afbetalingsordning med  gældstyrelsen, der er til at betale for klubben og sikre klubbens overlevelse. 
Det var nogle meget hårde måneder med mange søvnløse nætter, den  gode nyhed er at vi nu får afviklet skattegælden. 


- Efter sommerferien/efteråret
Vi rammes af uheld på uheld med hensyn til vores heste og har den ene  halte hest efter den anden. Vi er i hele efteråret nede på et kritisk lavt  antal elevhest, hvilket giver meget store udfordringer i elevskolen, der 
flyttes rundt på elever (igen og igen), nogen skiftes til at ride og der er  teoriundervisning. Det er et kæmpe puslespil, at få det hele til at gå op,  og det koster os nogle elever og medlemmer. Vi er i en periode meget 
langt nede i antallet af elevryttere. Vi gør hvad vi kan for at låne heste, og  vi er meget taknemmelige for at have fået lov, at låne forskellige heste/ponyer. Men det hele kunne ikke have lykkedes uden opbakning og 
forståelse fra vores elevryttere og deres forældre. Det er vi dybt  taknemmelige for.
Vi har i det hele taget et efterår, hvor vi rammes af flere uforudsete  udgifter og en meget stor dyrlæge regning. Vi bruger en enorm mængde  af tid og resurser på, at forsøge at skaffe penge til klubben. Det lykkedes, 
at få nogle sponsorater og der søges fonde til indkøb af elevheste og til  udskiftning af lamper.
Til udskiftning af lamper har vi fået 75.000 fra Norlys, hvilket betyder at vi  sammen med de 80.000, der er bevilliget fra Viborg kommune er 2/3 i  mål. Der er sendt ansøgning til fond på den sidste 1/3.
Der søges og bevilliges 30.000 fra DGI/DIFs foreningspulje. De bruges til,  at indkøbe Hope til elevskolen. Der er i 2023 søgt to nye puljer til indkøb  af elevheste.
Fra august er stuehuset igen udlejet.
Der reklameres gentagne gange for ledige bokse, og fra først på vinteren  begynder vi lige så stille at fylde stalden op igen. Vi er nu på 18  opstaldede heste, laveste antal i 2022 var 11.  Efter indkøbet af Hope og lån af Bumle øger vi nu antallet af elever i 
elevskolen, og det er vores klare mål at denne udvikling skal forsætte i  2023.
Bestyrelsen samarbejder med flere forskellige virksomheder og fonde,  der har til formål at skaffe indtægter til LØRI, bla. Bambusa, Klubklud og  Støtlokalsporten fonden. 
Stævneudvalget har afholdt flere stævner i 2022 og har planlagt stævner i  2023. Derudover har vi i august 2023 et samarbejde med WOW sadler V/ Anne Katrine Tang et stort arrangement med Gillian Higgins og Horses  inside out, det glæder vi os rigtig meget til 


- Det nye år
Økonomisk er vi, til trods for et flot drift overskud på 55.000, meget  presset pt. Mange års underskud tager tid at vende, men vi tror på at  resultatet for 2022 er startskuddet på bedre tider. Bestyrelsen gennemgår 
alt og skærer det væk der kan, men vi er der hvor der ikke er så meget  mere at skære af. Vi opfordre til, at køber man noget af klubben, uanset  om det er en pakke spåner, en pakke strømper eller noget helt tredje, at  man husker at betale inden for tidsfristen og gerne hurtigst muligt. Det  har en stor betydning for vores cash flow og evne til som klub, at kunne  betale vores regninger til tiden.
Bestyrelsen vil fremadrettet følge den stramme økonomiske plan, der er  lagt og sidde tungt på kassen. Det er vejen frem for, at kunne sikre et  økonomisk bæredygtigt LØRI.
Regnskabsåret 2022 blev det økonomiske vendepunkt og vi tror på en god  fremtid for LØRI. 


Vores håb er, at der sidder nogle medlemmer, der vil hjælpe os med at  komme i mål, for vi har i den grad brug for al den hjælp vi kan få. 
Der er flere områder, hvor vi forstiller os et udvalg kunne gøre en forskel. 
1. Aktivitetsudvalg
Vi vil meget gerne have flere aktiviteter, både dem der skaber liv og dem der giver kroner i kassen. Aktiviteter skaber sammenhold og  tilhørsforhold
2. Reparationsudvalg
Der er flere ting, der trænger til en kærlig hånd. Vi forestiller os ikke man skal stå med alt selv som udvalg, men der kunne f.eks. planlægges arbejdsdage.
3. Sponsorudvalg
Giver kroner i kassen, og kan være med til at understøtte den positive udvikling, der er startet. 


Til konklusion kan vi siger, at målsætningen for 2022 om at få økonomisk fremgang er lykkedes til fulde, til trods for massiv modgang og mange udfordringer.