Vedtægter for Løgstrup Rideklub


§1

Klubbens navn er Løgstrup Rideklub (LØRI), og er oprettet under navnet Snabe Rideklub den 26.01.1977. Dens hjemsted er Viborg Kommune.

§2

Klubbens formål er gennem drift af rideklub og udlejning af staldpladser at fremme interessen hos børn, unge og voksne samt handicappede for hestens pasning og pleje, samt ridning på både begynder-, konkurrence- og motionsplan, hvilket sker gennem undervisning, afholdelse af og deltagelse i konkurrencer og arrangementer af forskellig art.

§3

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts-Forbund samt Dansk Handicap Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de tre forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser. Klubben er desuden medlem af  Viborg Sport

§4a

I klubben kan optages aktive senior- og juniormedlemmer. Man kan optages som juniormedlem til og med det år, hvor man fylder 18 år.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridning i almindelighed.

Medlemsskabet er gældende fra den dato, hvor skriftlig bekræftelse foreligger, men deltagelse i arrangementer kan først finde sted, når kontingenter er betalt.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen loegstruprideklub@gmail.com 

§4b

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

§5

Klubbens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

5a

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang – dog max. 2 måneder – til et medlem, der gør sig skyldig i usportlig optræden eller på anden måde er til skade for klubben.

For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning foretages. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra Løgstrup Rideklub er inhabil.

§5b

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder.

På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer..

Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

§5c

I det af §5b omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med 2/3 flertal afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre klubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk  Idræts-Forbund (eksklusion).

§6

Årskontingent for næstfølgende år kan fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.

Kontingentet betales kvartårligt forud hver den 1.1., 1.4., 1.7., og 1.10.

Er kontingentet ikke betalt 3 måneder efter forfaldstid, slettes vedkommende medlem, der da kun kan optages på ny mod betaling af restance.

§7

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at der i ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer – herunder kasseren – på valg og i lige år resten af bestyrelsesmedlemmerne – herunder formanden – på valg.

Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Som suppleanter for bestyrelsen vælges 2 medlemmer for 1 år ad gangen. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder – dog uden stemmeret.

Bestyrelsen nedsætter udvalg, herunder staldudvalg, stævneudvalg, velfærdsudvalg samt handicapudvalg. Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg. Det tilstræbes at bestyrelsesmedlemmer indtræder i de nedsatte udvalg som formand. Hvert udvalgs arbejds- og ansvarsområder fastsættes i en funktionsbeskrivelse..

§8

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og ved dennes fravær næstformandens.

For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heraf formand eller næstformand, være til stede og deltage i afstemningen. Næstformand træder under formandens fravær i dennes sted.

Sekretæren – eller i dennes forfald et andet bestyrelsesmedlem – fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, samt udfærdiger referat af generalforsamlingen.

§9

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde.

Formanden og kassereren er bemyndiget til at underskrive dokumenter ved salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af de på generalforsamlingens trufne beslutninger. Formanden har i øvrigt prokura.

§10

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen ,skal indsendes til bestyrelsen, inden 8 dage før  generalforsamlingens afholdelse.

Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden, bekendtgøres i den lokale presse samt på klubbens  hjemmeside, med mindst 14 dages varsel.

Stemmeret har aktive og passive medlemmer fra det år, hvor man er fyldt 16 år, dog kan et juniormedlem som ikke er fyldt 16 år, afgive 1 stemme via en forældre, som skal være tilstede  på generalforsamlingen. Juniormedlemmer og personale ansat mere end 10 timer ugentligt er ikke valgbare til bestyrelsen.

 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af henholdsvis formand eller kasserer
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor og suppleant for denne
  9. Eventuelt

 

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendomme.

På generalforsamlingen træffes beslutninger  ved simpelt flertal, idet der dog henvises til §§ 11 og 13.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

§11

Til forandring af vedtægterne og til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Klubåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet afsluttes 31. december, første gang 31. december 2002, og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision. Revisionen foretages af 2 revisorer, som er valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der hvert år vælges en revisor og en suppleant.

§12

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt  indgiver begæring derom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Reglerne i § 10 vedrørende indkaldelse og stemmeret gælder tilsvarende ved ekstraordinær generalforsamling.

Begærer mindst 25% af klubbens medlemmer ekstraordinær generalforsamling afholdt skal bestyrelsen indkalde til generalforsamling, som skal afholdes senest 3 uger fra begæringens modtagelse.

§13

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst  21 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal mindst  halvdelen af de stemmeberettigede være tilstede. For at beslutningen om opløsning skal være gyldig, skal denne vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Eventuelle aktiver skal tilfalde Viborg Sport og herigennem gå til ridesportlige aktiviteter i Viborg Kommune.

§14

Nærværende vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 27. februar 2008.